Schrijf je nu in voor de volgende expertsessie op 13 juni!

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de offerte van WEBSTEAK MARKETING.

1.2

Het sluiten van een overeenkomst met WEBSTEAK MARKETING houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van WEBSTEAK MARKETING in.

1.3

WEBSTEAK MARKETING behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden automatisch in werking binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. De Klant is evenwel gerechtigd om de overeenkomst met WEBSTEAK MARKETING te beëindigen, zonder betaling van enige schadevergoeding, mits verzending van een aangetekend schrijven aan WEBSTEAK MARKETING binnen de gestelde termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant.

1.4

De toepassing van de algemene voorwaarden van WEBSTEAK MARKETING sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

Artikel 2 – OVEREENKOMST

2.1

De offertes van WEBSTEAK MARKETING die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Niet schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden WEBSTEAK MARKETING evenmin.

2.2

Alle offertes van WEBSTEAK MARKETING worden opgemaakt op basis van de gegevens van de Klant. Elke wijziging van gegevens kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte.

2.3

Tussen WEBSTEAK MARKETING en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van de offerte door beide partijen binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na datum van de offerte.

2.4

WEBSTEAK MARKETING is gerechtigd om de betaling van een voorschot van de overeengekomen prijs te vorderen, in welk geval er pas een overeenkomst tot stand komt na de integrale betaling ervan.

2.5

Indien er een termijn voor levering van de diensten werd overeengekomen in de offerte, zal deze te allen tijde strikt indicatief zijn en zonder enige resultaatsverbintenis in hoofde van WEBSTEAK MARKETING. WEBSTEAK MARKETING verbindt zich er nochtans toe haar uiterste best te doen om dergelijke termijnen na te leven.

2.6

Vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot een recht op enige schadevergoeding in hoofde van de Klant, noch een recht om de overeenkomst met WEBSTEAK MARKETING te beëindigen.

2.7

Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een derde en/of de Klant, waaronder doch niet beperkt tot laattijdig door de Klant aan WEBSTEAK MARKETING verstrekte informatie die noodzakelijk is om de dienstverlening aan te vatten.

Artikel 3 – PRIJS

3.1

Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal WEBSTEAK MARKETING de diensten leveren tegen de prijs die in de bevestigde offerte tussen WEBSTEAK MARKETING en de Klant werd overeengekomen. 

3.2

De prijs wordt opgemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van WEBSTEAK MARKETING. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle gegevens aan WEBSTEAK MARKETING te verstrekken die nodig zijn om de prijs vast te leggen, en bovendien dat de aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs.

3.3

WEBSTEAK MARKETING behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de datum van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet beperkt tot de prijzen van energie en loonkost) een aantoonbare verhoging ondergaan.

3.4

Diensten door WEBSTEAK MARKETING die niet werden overeengekomen in de bevestigde offerte en aldus niet in de overeengekomen prijs zijn begrepen, zullen aan de Klant worden aangerekend in regie op basis van het alsdan geldende tarief van WEBSTEAK MARKETING. De Klant kan de geldende tarieven te allen tijde bij WEBSTEAK MARKETING opvragen.

3.5

De prijzen zijn exclusief BTW, waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de diensten geleverd door WEBSTEAK MARKETING, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Klant zullen vallen. De prijzen zijn bovendien exclusief de kosten waarmee de tussenkomst van derde partijen gepaard gaat.

Artikel 4 – BETALING

4.1

Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte, zijn de facturen van WEBSTEAK MARKETING betaalbaar uiterlijk 30 (dertig) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur op de bankrekening zoals weergegeven op de factuur. Alle betalingen geschieden in EURO.

4.2

Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant WEBSTEAK MARKETING hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stelt binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur, zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege WEBSTEAK MARKETING met de inhoud ervan zou betekenen. Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

4.3

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt WEBSTEAK MARKETING zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende diensten te schorsen, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Alle verleende kortingen zullen tevens vervallen.

4.4

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een jaarlijkse interest van 10% verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10% op het openstaande factuurbedrag, BTW exclusief, met een minimum van 125 EUR, verschuldigd zijn zonder afbreuk te doen aan het recht van WEBSTEAK MARKETING om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de Klant. Bovendien zal er een administratieve kost worden aangerekend aan de Klant ten bedrage van 25 EUR in geval van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

4.5

Een betaling zal eerst worden toegerekend op de verschuldigde interesten, forfaitaire schadevergoedingen en administratieve kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst opeisbaar zijn.

Artikel 5 – TERMIJN EN BEËINDIGING

5.1

De overeenkomst wordt steeds gesloten voor een vaste duur van 12 (twaalf) maanden. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 6 (zes) maanden onder dezelfde voorwaarden, tenzij indien een partij minstens 2 (twee) maanden voor de einddatum van de lopende termijn aan de andere partij per aangetekend schrijven meedeelt dat zij de overeenkomst wenst op te zeggen.

5.2

De Klant zal in geen geval gerechtigd zijn om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, tenzij mits betaling van de volledige prijs voor de alsdan geldende periode.

5.3

WEBSTEAK MARKETING heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 (zeven) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt.

In geval van zulke beëindiging behoudt WEBSTEAK MARKETING zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die WEBSTEAK MARKETING hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van WEBSTEAK MARKETING op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

5.4

Bij beëindiging van de overeenkomst zal elke partij op schriftelijk verzoek van de andere partij alle documenten en gegevens en desgevallende kopies waarvan zij tijdens de overeenkomst in het bezit is gekomen, overmaken aan de andere partij, met uitzondering van één kopie die WEBSTEAK MARKETING zal aanleggen voor haar professioneel archief.

Artikel 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1

WEBSTEAK MARKETING verbindt zich ertoe om de overeenkomst met de Klant volgens de regels van de kunst uit te voeren. Er rust op WEBSTEAK MARKETING echter slechts een inspanningsverbintenis en in geen geval een resultaatsverbintenis.

6.2

WEBSTEAK MARKETING is gerechtigd om de diensten onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan één of meerdere onderaannemers, die onder het toezicht van WEBSTEAK MARKETING de diensten uitvoeren volgens de regels van de kunst.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout in hoofde van de onderaannemer, is WEBSTEAK MARKETING aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een onderaannemer.

6.3

WEBSTEAK MARKETING zal op periodieke basis, op verzoek van de Klant, haar geleverde prestaties rapporteren aan de Klant. Indien gewenst door de Klant, kan er op maandelijkse basis tevens een feedbackvergadering worden ingepland om de vooruitgang van de overeenkomst te bespreken.

Artikel 7 – KLACHTEN

7.1

De Klant verbindt zich ertoe om de diensten na levering door WEBSTEAK MARKETING onmiddellijk te onderzoeken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de diensten zoals omschreven in de gerelateerde bevestigde offerte en de diensten die werden geleverd dient onverwijld en uiterlijk 7 (zeven) werkdagen na levering schriftelijk aan WEBSTEAK MARKETING te worden meegedeeld.

7.2

Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

7.3

Klachten op grond van een verborgen gebrek dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven door de Klant aan WEBSTEAK MARKETING te worden meegedeeld. De Klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.

7.4

Klachten met betrekking tot diensten die na levering door de Klant of een derde partij zijn gewijzigd, worden niet in aanmerking genomen.

7.5

In geval dat door WEBSTEAK MARKETING geleverde diensten in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging of terugbetaling, naar keuze van WEBSTEAK MARKETING, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

7.6

De Klant is gehouden om WEBSTEAK MARKETING in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

7.7

De onvoorwaardelijke aanvaarding van de diensten geleverd door WEBSTEAK MARKETING zal blijken uit de voorbehoudsloze ingebruikneming van de geleverde diensten.

Artikel 8 – GEGEVENSBESCHERMING

8.1

Elke partij dient zich te houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

8.2

De Klant garandeert WEBSTEAK MARKETING dat hij het recht heeft om alle persoonsgegevens die hij krachtens of in verband met de overeenkomst aan WEBSTEAK MARKETING bezorgt, te verwerken.

8.3

De Klant verstrekt aan WEBSTEAK MARKETING, en WEBSTEAK MARKETING verwerkt, op grond van of in verband met de overeenkomst, alleen de persoonsgegevens van betrokkenen die vallen onder de in lid 1 van bijlage 1 (informatie over de gegevensverwerking) en van de in lid 2 van bijlage 1 (informatie over gegevensverwerking) gespecifieerde categorieën, en WEBSTEAK MARKETING verwerkt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend voor de in lid 3 van Bijlage 1 (informatie over gegevensverwerking) gespecifieerde doeleinden.

8.4

WEBSTEAK MARKETING verwerkt de persoonsgegevens van de Klant alleen gedurende de duur van de overeenkomst en niet langer dan 30 (dertig) dagen na het einde van de overeenkomst.

8.5

WEBSTEAK MARKETING verwerkt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend op basis van de gedocumenteerde instructies van de Klant zoals uiteengezet in de overeenkomst of enig ander document dat door de partijen schriftelijk is overeengekomen.

8.6

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, kan WEBSTEAK MARKETING de persoonsgegevens van de Klant verwerken indien en voor zover WEBSTEAK MARKETING hiertoe op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht is. In een dergelijk geval informeert WEBSTEAK MARKETING de Klant over de wettelijke verplichting voordat de verwerking plaatsvindt, tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt.

8.7

WEBSTEAK MARKETING zorgt ervoor dat personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken, zich tot geheimhouding hebben verbonden of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen.

8.8

WEBSTEAK MARKETING en de Klant nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van de persoonsgegevens van de Klant te waarborgen.

8.9

WEBSTEAK MARKETING is hierbij door de Klant gemachtigd om sub-verwerkers die zijn geïdentificeerd in, of vallen binnen de in lid 4 van bijlage 1 (informatie over gegevensverwerking) gespecifieerde categorieën van verwerkers in te schakelen om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken. WEBSTEAK MARKETING informeert de Klant ten minste 14 (veertien) dagen van tevoren over de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van een sub-verwerker, en indien de Klant bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van een sub-verwerker, kan de Klant de overeenkomst beëindigen met een schriftelijke kennisgeving aan WEBSTEAK MARKETING met inachtneming van 7 (zeven) werkdagen. WEBSTEAK MARKETING draagt er zorg voor dat elke sub-verwerker onderworpen is aan wettelijke verplichtingen die gelijkwaardig zijn aan de verplichtingen die door dit artikel 8 aan WEBSTEAK MARKETING worden opgelegd.

8.10

WEBSTEAK MARKETING neemt, rekening houdend met de aard van de verwerking, passende technische en organisatorische maatregelen om de Klant bij te staan bij de nakoming van de verplichting van de Klant om te reageren op verzoeken tot het uitoefenen van de rechten van een betrokkene uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

8.11

WEBSTEAK MARKETING staat de Klant bij in de naleving van de verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens, de melding van inbreuken op de persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit, de melding van inbreuken op de persoonsgegevens aan de betrokkene, de beoordeling van de gevolgen van de gegevensbeschermingsanalyse en de voorafgaande raadpleging in verband met de verwerking van gegevens met een hoog risico krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

8.12

WEBSTEAK MARKETING stelt de Klant alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat WEBSTEAK MARKETING haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel 8 en de wetgeving inzake gegevensbescherming nakomt.

8.13

WEBSTEAK MARKETING zal, naar keuze van de Klant, alle persoonsgegevens van de Klant verwijderen of teruggeven aan de Klant na de levering van de diensten met betrekking tot de verwerking, en bestaande kopieën verwijderen, behalve voor zover de toepasselijke wetgeving opslag van de relevante persoonsgegevens vereist.

8.14

WEBSTEAK MARKETING staat audits toe en draagt bij aan audits, waaronder inspecties, die door de Klant of een andere door de Klant gemandateerde auditor worden uitgevoerd met betrekking tot de verwerking door WEBSTEAK MARKETING van de persoonsgegevens van de Klant voor zover WEBSTEAK MARKETING daarvan redelijkerwijze op voorhand en schriftelijk wordt geïnformeerd.

Artikel 9 – OVERMACHT

9.1

Indien de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 2 (twee) dagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

9.2

In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de levering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

9.3

Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 2 (twee) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die WEBSTEAK MARKETING reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen zijn.

Artikel 10 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

10.1

De Klant is gehouden tot het verstrekken van de correcte en volledige gegevens aan WEBSTEAK MARKETING, teneinde haar in staat te stellen een prijs te berekenen die overeenstemt met de werkelijke prijs en om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

10.2

Het is tevens de verantwoordelijkheid van de Klant om toegang te verlenen aan WEBSTEAK MARKETING tot de systemen en gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

10.3

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een wijziging van de verstrekte gegevens, alsook een verandering die invloed kan hebben op de uitvoering van de overeenkomst,  onmiddellijk aan WEBSTEAK MARKETING ter kennis te brengen.

10.4

De Klant verbindt zich ertoe zich te onthouden gedurende de looptijd van de overeenkomst met WEBSTEAK MARKETING om beroep te doen op een derde partij die diensten verleent die geheel of gedeeltelijk behoren tot de dienstverlening van WEBSTEAK MARKETING.

10.5

De Klant garandeert aan WEBSTEAK MARKETING dat de informatie, documenten en ander materiaal dat hij of zij aanbrengt tot uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn en dat het gebruik ervan geen inbreuk uitmaakt op enige (nationale of internationale) regelgeving of (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Klant zal WEBSTEAK MARKETING in ieder geval vrijwaren voor elke vordering op die basis en WEBSTEAK MARKETING vergoeden voor alle mogelijke geleden schade in dit verband.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1

Behoudens in geval van opzet of zware fout van WEBSTEAK MARKETING of van haar aangestelden is WEBSTEAK MARKETING nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade.

11.2

De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van WEBSTEAK MARKETING voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant voor de dienstverlening van WEBSTEAK MARKETING onder de bevestigde offerte in de 6 (zes) maanden die het schade verwekkend feit voorafgaan.

11.3

WEBSTEAK MARKETING zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade die te wijten is aan overmacht. Evenmin zal WEBSTEAK MARKETING aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van schade die volgt uit wijzigingen aan de diensten door de Klant of een derde partij.

11.4

De schade toerekenbaar aan WEBSTEAK MARKETING zal, naar keuze van WEBSTEAK MARKETING, verholpen worden in natura, door vervanging of herstelling. Indien een herstel in natura onmogelijk is of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal WEBSTEAK MARKETING de prijs zoals vastgelegd in de bevestigde offerte terugbetalen aan de Klant rekening houdend met het genot dat de Klant reeds gehad heeft van de betreffende diensten.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1

De Klant bevestigt dat WEBSTEAK MARKETING in het kader van de dienstverlening aan de Klant een beperkt gebruiksrecht krijgt op de merken of handelsnamen, tekens, logo’s, teksten, beschrijvingen, afbeeldingen en elk ander materiaal door de Klant aangeleverd aan WEBSTEAK MARKETING. Het verstrekte gebruiksrecht wordt strikt beperkt tot de diensten die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. De Klant bevestigt in dit kader dat het verstrekte materiaal zijn of haar eigendom is dan wel dat hij of zij de nodige rechten heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar. De Klant vrijwaart WEBSTEAK MARKETING voor elke vordering van derden in dit verband.

12.2

Mits integrale betaling van de prijs door de Klant, verbindt WEBSTEAK MARKETING zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de merken, octrooien, auteursrechten, softwarerechten en enige andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de producten van haar dienstverlening over te dragen aan de Klant.

12.3

WEBSTEAK MARKETING zal echter steeds gerechtigd zijn om de know-howtools en hulpmiddelen die zij aanwendt voor en ontwikkelt in het kader van de levering van diensten aan de Klant, te gebruiken voor andere projecten.

12.4

De Klant geeft tenslotte de uitdrukkelijke toestemming aan WEBSTEAK MARKETING om het merk/de handelsnaam van de Klant als referentie te gebruiken in het kader van de ontwikkeling van haar commerciële activiteit.

Artikel 13 – RECHTEN VAN DERDE PARTIJEN

13.1

WEBSTEAK MARKETING zal software van derde partijen aan de Klant leveren conform de voorwaarden van de offerte in dit verband. De levering zal gebeuren via digitale download of via een Software-as-a-Service model.

13.2

De software van derde partijen wordt steeds geleverd in overeenstemming met de licentievoorwaarden die eraan verbonden zijn. De Klant verbindt zich ertoe deze stipt na te leven. De licentievoorwaarden creëren een overeenkomst tussen de Klant en de derde partij in kwestie, waar WEBSTEAK MARKETING geen partij bij is.

13.3

Licenties bij derde partijen zijn niet onderhevig aan de bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten zoals bepaald in artikel 12. De termijnen zijn bindend en betaalde licentievergoedingen zullen in geen geval terugbetaald worden.

Artikel 14 – VERTROUWELIJKHEID

14.1

Alle meegedeelde of uitgewisselde informatie (waaronder doch niet beperkt tot bedrijfsgeheimen, commerciële en technische informatie) tussen WEBSTEAK MARKETING en de Klant in het kader van de overeenkomst of naar aanleiding ervan, blijft uitdrukkelijk geheim met uitzondering van de informatie die de partijen reeds aan het publiek zouden hebben bekendgemaakt, informatie waarvan het publiek geacht wordt op de hoogte van te zijn of informatie die op een rechtmatige wijze werd verkregen van derden.

14.2

Partijen verbinden zich ertoe om alle meegedeelde of uitgewisselde informatie louter te gebruiken voor de doeleinden van de tussen hen gesloten overeenkomst.

14.3

Partijen verbinden zich ertoe om zowel tijdens als na de duur van de overeenkomst, de vertrouwelijke informatie die hen bekendgemaakt werd door de andere partij niet openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, noch toe te laten dat ze voor andere doeleinden aangewend wordt dan die waarvoor ze bekendgemaakt werd.

Artikel 15 – OVERDRAAGBAARHEID

15.1

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de Klant en WEBSTEAK MARKETING zijn te allen tijde overdraagbaar door WEBSTEAK MARKETING aan een derde partij, mits kennisgeving hiervan aan de Klant.

Artikel 16 – SPLITSBAARHEID

16.1

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen WEBSTEAK MARKETING en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

17.1

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

17.2

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

BIJLAGE 1 – GEGEVENSVERWERKING

1. Categorieën van betrokkenen  

Klanten, prospects van klanten, werknemers van klanten

2. Persoonsgegevens

Naam, email, telefoonnummer, adres

3. Doelstellingen 

Uitvoeren van marketingactiviteiten

Gericht adverteren via online platformen

Opvolgen van klantvragen

4. Sub-verwerkers

Google, Bing, LinkedIn, Unbounce, Drip, Drift, Sharpspring, Hubspot, ActiveCampaign, Mailchimp, Meta (Instagram), Teamleader, Orbit, Pinterest